ขณะนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดระบบให้นิสิตดำเนินการ

ยืนยันการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แล้วตั้งแต่วันที่1ก.พ.56-30มิ.ย.56

 ฝ่ายกองทุนฯ จึงขอให้นิสิตรีบดำเนินการยืนยันการกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2556

ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ คลิกเพื่อดำเนินการ!!